មានលក់ ADS អោខោន

មានលក់មួយ Account Adsense khmer, US

ប្រកាសលក់មួយ Account ទៀត Adsense Khmer Full Approve តម្លៃ 250$ ធ្លាប់បើកលុយបាន 5ដងហើយ Account ល្អ អត់ដែលមានបញ្ហាអី ការ invalid ក៏ទាបបំផុត ចំណែកឯ CPC វិញក៏ល្អដែរ។ បើមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងបាន សំ មរកត បញ្ជាក់៖ សម្រាប់បងប្អូនអ្នក MMO បើមានអតិថិជនកម្មង់រកទិញ អាចទាក់ទងមកបាន commission 10$ សម្រាប់អ្នកនាំ ៕

read more