មានទទួលធ្វើ Facebook page like តាមកម្មង់

មានទទួលធ្វើ Facebook page like តាមកម្មង់

ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចកម្មង់ like Facebook page ពីខ្ញុំផ្ទាល់

ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែ ឆាតមកប្រាប់ពីឈ្មោះ Page នឹង ចំនួន Like .។

Sell Facebook page like

រាប់ពីថ្ងៃកម្មង់ ចំនួន14 ថ្ងៃលោកអ្នកបានប្រើ តាមចិត្តដែលចង់បានឈ្មោះ

ខ្ញុំមានទទួល ធ្វើ Page like ជាច្រើនប្រទេស ដូចខាងក្រោមៈ

  • Facebook like ប្រទេស ខ្មែរ 50K like $200

  • Facebook like ប្រទេស Thai 50K Like $300

  • Facebook like ប្រទេស ភូមា 50K Like $250

  • Facebook like ប្រទេស លាវ 50K Like $250

  • Facebook like ប្រទេស ម៉ាឡេ 50K Like $250

  • Facebook like ប្រទេស ហ្វិលិពិន 50K Like $300

  • Facebook like ប្រទេស India 50K Like $300

  • Facebook like ប្រទេស អាហ្កានិស្ថាន 50K Like $300

  • Facebook like ប្រទេស ប៉ាគីស្ថាន 50K Like $300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *