មានទទួលធ្វើ page ដែល unpublish អោយតំណើការវិញ

ឥឡូវលោកអ្នកអស់កង្វល់ជាមួយ Service ថ្មីពីខ្ញុំ សំ មរកត ដោយខ្ញុំមានសេវ៉ាកម្មជួយធ្វើ Page លោកអ្នកពី unpublish អោយមករស់ឡើងវិញបាន។
បោលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៌សូមទាកទង់មកខ្ញុំផ្ទាល់ ដើម្បីដឹងនៅតម្រូវការខ្លះៗដែលខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវយកពីលោកអ្នក!!!
អរគុណច្រើន
តម្លៃ Appeal page unpublish ក៏ចឹង Acc មាន manage page ក៏ចឹង
Page 10K = 30$
Page 20K = 50$
Page 30K = 80$
Page 40K = 100$
Page 50K = 125$
Page 60K = 145$
Page 70K = 170$
Page 80K = 190$
Page 90K = 215$
Page 100K = 240$
Page 200K = 400$
Page 300K = 500$
Page 400K = 600$
Page 500K = 700$

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *